CONTRACTUL nr._____

de prestare a serviciului de distribuție

 

 

„_____”_______________                                                                                                                                                                                                                                                     or. Ialoveni

 

SRL ”Ialoveni-gaz”, cu sediul în or. Ialoveni str. Gr. Vieru nr.30, în persoana __________________, ce activează în baza Statutului, numit în continuare ”Operatorul sisemului de distribuție”,  pe de o parte, şi ___________________________,  în persoana ________________________________, numit în continuare ”Beneficiar” pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele.

  1. Obiectul Contractului

 

  • Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de Operatorul sistemului de distribuţie (OSD) în vederea livrării gazelor naturale (exprimate în unităţi de energie /volum) prin reţelele de distribuţie de gaze naturale către consumatorii finali ai utilizatorului de sistem (în continuare – Furnizor).
  • În relaţiile sale Părţile se conduc de Codul civil al Republicii Moldova, Legea cu privire la gazele naturale, Legea metrologiei, Regulamentul privind racordarea şi Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE) şi de alte acte normative, care reglementează modul de distribuţie, furnizare, utilizare şi achitare a gazelor naturale, precum şi de prevederile prezentului Contract.

II . Condiţii generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale

 

2.1 Distribuţia gazelor naturale se realizează de la intrarea în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale (punctele de predare/preluare comercială) până la locul de consum stabilit de Furnizor, în condiţiile stipulate în prezentul contract.

2.2 Informaţia despre cantitatea /volumele contractate, separat pentru fiecare punct de intrare şi pentru fiecare punct de ieşire din reţeaua de distribuţie al gazelor naturale, este prevăzută în Anexa nr.1 la contract şi este exprimată în kWh/zi /m3.

 

III. Condiţiile de plată

3.1 Furnizorul va plăti OSD costul serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate, calculat în baza tarifului pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, în vigoare, prevăzut în Anexa nr.2 la contract.

3.2 Facturarea costului serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se realizează în baza cantităţilor de gaze naturale livrate de către OSD, exprimate în unităţi de energie /volum.

3.3 Suma aproximativă a Contractului, inclusiv TVA, calculată reieşind din tariful în vigoare, constituie ___________ lei. Suma contractului poate fi reexaminată în caz de modificare a tarifului pentru serviciul de distribuţie sau cantităţii de gaze naturale livrate.

3.4 Plata costului serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către OSD. Plata se consideră efectuată din data încasării sumelor băneşti pe contul de decontare al OSD.

3.5 În cazul în care termenul de scadenţă este zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit în următoarea zi lucrătoare.

3.6 În caz de neachitare pînă la data-limită indicată în factură a costului serviciilor de distribuţie prestate Furnizorul va plăti OSD o penalitate, conform legislaţiei, în mărime de ________, la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după data-limită de plată a facturii şi până la data efectuării plăţii.

IV Măsurarea gazelor naturale

4.1. Măsurarea cantităţii de gaze naturale se face continuu, la punctul de livrare, prin intermediul echipamentelor de măsurare, cu respectarea prevederilor stabilite în Regulamentul cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.385 din 12 august 2010 şi Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale (în continuare – Regulamentul privind racordarea).

 V Drepturile şi obligaţiile OSD

5.1 OSD are următoarele drepturi:

5.1.1 Să încaseze costul serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate;

5.1.2 Să factureze Furnizorului costul serviciilor prestate, cu respectarea tarifelor aprobate;

5.1.3 Să determine consumul de gaze naturale în scopul facturării, conform consumului mediu zilnic, în circumstanţele prevăzute de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale.

5.1.4 Să limiteze, să întrerupă şi să reia livrarea gazelor naturale în condiţiile Regulamentul privind racordarea;

5.1.5 Să deconecteze instalaţiile de gaze naturale ale consumatorilor finali în cazurile prevăzute de regulamentul privind racordarea şi Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale;

 

5.2. OSD are următoarele obligaţii:

5.2.1 Să livreze Furnizorului, pentru fiecare loc de consum, cantitatea de gaze naturale potrivit Anexei nr.1 la prezentul contract, în condiţii de fiabilitate şi calitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

5.2.2 Să factureze lunar Furnizorului costul serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate;

5.2.3 Să citească lunar indicaţiile echipamentelor de măsurare instalate la locurile de consum ale consumatorilor finali şi să prezinte Furnizorului datele respective pentru facturarea acestora, în termen de până la data de _______________;

5.2.4 Să notifice Furnizorului intenţia de limitare sau de întrerupere programată a livrării gazelor naturale şi durata acesteia /cazurile de limitare sau de întrerupere a livrării gazelor naturale;

5.2.5 Să asigure parametrii de debit şi de presiune ai gazelor naturale distribuite, în conformitate cu prevederile prezentului contract;

5.2.6 Să întrerupă sau să limiteze prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, la solicitarea scrisă a Furnizorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; în acest caz, Furnizorul va preciza locul de consum unde solicită limitarea /întreruperea prestării serviciilor de distribuţie;

5.2.7 Să asigure parametrii de calitate a gazelor naturale distribuite, stabilite în standardele de calitate aprobate de organismul naţional de standardizare;

5.2.8 Să respecte indicatorii de calitate a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, stabiliţi în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;

5.2.9 Să permită Furnizorului accesul la echipamentele de măsurare utilizate la decontare, în vederea citirii acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;

5.2.10 Să răspundă la /să soluţioneze reclamaţiile Furnizorului în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;

5.2.11 Să asigure verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare de către OSD în termenul stabilit în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic de stat;

5.2.12. Alte obligații prevăzute de Regulamentul privind racordarea.

 VI Drepturile şi obligaţiile Furnizorului:

6.1.Furnizorul are următoarele drepturi:

6.1.1 să aibă acces, în condiţiile legii, la echipamentele de măsurare aflate pe proprietatea OSD, în prezenţa personalului împuternicit al acestuia;

6.1.2 să conteste în mod justificat datele privind cantităţile /volumul de gaze naturale, distribuite de către OSD şi măsurate la locul de consum stabilit prin prezentul contract;

6.1.3 să solicite OSD întreruperea distribuţiei gazelor naturale, printr-o notificare transmisă acestuia cu minim 5 zile calendaristice înainte de data întreruperii, precizând totodată şi data reluării serviciului de distribuţie.

 

6.2. Furnizorul are următoarele obligaţii:

6.2.1 Să achite integral şi în termen costul serviciilor de distribuţie prestate;

6.2.2 Să asigure cantităţile de gaze naturale (exprimate în unităţi de energie), ce urmează a fi distribuite, la punctele de intrare în sistemul de distribuţie în conformitate cu dispoziţiile referitoare la parametrii de calitate a gazelor naturale distribuite, stabilite în standardele de calitate aprobate de organismul naţional de standardizare;

6.2.3 Să informeze OSD, în termen de 15 zile calendaristice înainte de începerea lunii de livrare, în ceea ce priveşte cantităţile de gaze naturale exprimate în unităţi de energie, pe care acesta urmează să le distribuie, în limita capacităţii contractate;

6.2.4 Să solicite OSD întreruperea distribuţiei gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor.

 

VII. Responsabilitatea părţilor

7.1. Beneficiarul şi Operatorul sistemului de distribuţie vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a îndeplini cu stricteţe clauzele contractuale. In caz de încălcare a prevederilor prezentului Contract, partea vinovată va restitui celeilalte părţi prejudiciul cauzat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în decurs de 30 de zile calendaristice, din data stabilirii cuantumului prejudiciului.

VIII. Circumstanţe de forţă majoră

8.1. Părţile se exonerează de orice răspundere pentru neexecutarea, executarea parţială sau necorespunzătoare a obligaţiilor ce rezultă din Contract, dacă aceasta este rezultatul circumstanţelor forţei majore (cutremure, alunecări de teren, incendii, uragane, ploi torenţiale, inundaţii, îngheţuri, ninsori ş.a.). Cazurile de forţă majoră sînt certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

8.2. În condiţiile Legii cu privire la gazele naturale, Operatorul sistemului de distribuţie nu poartă răspundere pentru întreruperea sau limitarea furnizării gazelor naturale consumatorilor, dacă acestea au survenit în cazul cînd sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, apare pericolul prejudicierii proprietăţii, cînd nu se respectă regimurile de consum stabilite, cînd se încalcă regimul de funcţionare a reţelelor de gaze, în legătură cu efectuarea racordărilor, precum şi în legătură cu alte acţiuni, care se referă la întreţinerea şi exploatarea reţelelor de distribuţie, care nu pot fi executate în alt mod, sau in legătură cu apariţia avariilor sau lichidarea consecinţelor lor, în cazul crizei de combustibil la nivel naţional sau în legătură cu interesele ce ţin de securitatea naţională.

IX Soluţionarea divergenţelor şi a litigiilor

9.1. Părţile vor întreprinde toate măsurile pentru a soluţiona divergenţele şi litigiile apărute în perioada acţiunii Contractului pe cale amiabilă, prin negocieri şi înţelegere reciprocă.

9.2. Litigiile apărute în rezultatul interpretării sau executării prevederilor Contractului, care nu pot fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă, sînt adresate spre soluţionare instanţei de judecata.

9.3. Părţile se pot adresa către ANRE pentru soluţionarea chestiunilor, ce ţin de competenţa acesteia.

X Durata Contractului

  • Prezenul contract se încheie pentru o perioadă de______________.

XI Modificarea şi rezilierea Contractului

11.1 Completarea Contractului se efectuează de către Părţi, prin negocieri, specificînd cele negociate în acorduri adiţionale la Contract, inclusiv dacă au fost operate modificări în actele legislative sau normative ce reglementează activitatea Furnizorului  şi Operatorului sistemului de distribuţie.

11.2 Dacă după încheierea prezentului Contract, au intrat în vigoare acte legislative şi normative care reglementează activitatea Furnizorului şi Operatorului sistemului de distribuţie şi care intră în conflict cu o prevedere din prezentul Contract, vor prevala normele din actele legislative şi normative în vigoare.

11.3 Prezentul Contract poate fi reziliat la cererea Furnizorului, după expedierea Operatorului sistemului de distribuţie a unei notificări scrise. Dacă în decurs de 10 zile calendaristice Operatorul sistemului de distribuţie nu răspunde la această notificare, Contractul se consideră reziliat.

11.4 În caz, dacă pînă la ______________ nu va fi încheiat un Contract pentru anul calendaristic următor, prezentul Contract se va considera prolongat, la aceleaşi condiţii, pînă la momentul semnării unui nou Contract.

XII. Încetarea contractului

 Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:

a) expirarea termenului de valabilitate a contractului;

b) acordul părţilor;

c) neîndeplinirii uneia din cerinţele privind accesul la serviciile de distribuţie în sistemul OSD, prevăzute de Regulamentul privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;

d) reziliere unilaterală în cazul neîndeplinirii obligaţiunilor contractuale, cu notificarea părţii opuse în cu 30 de zile calendaristice înainte de data de reziliere;

e) caz de forţă majoră, conform contractului.

”Benefiaciar”                                                                                                                                                                           ”Operatorul sistemului de distribuţie”

 

Lista actelor /informaţiilor ce urmează a fi prezentate de utilizatorul de sistem la încheierea contractului:

1) datele de contact;

2) lista persoanelor împuternicite de a negocia cu privire la regimul de livrare al gazelor naturale şi de a semna actele de predare-preluare şi numerele lor de telefon;

3) lista locurilor de consum (pentru contractul privind prestarea serviciilor de distribuţie);

4) lista punctelor de intrare a gazelor naturale în rețelele Operatorului de sistem;

5) capacitatea /volumul planificat şi perioada de livrare a gazelor naturale.