TARIFELE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

 H O T Ă R Â R E

privind tarifele şi preţurile reglementate la gazele naturale
nr. 88/2018  din  16.03.2018

 (în vigoare 17.03.2018)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 94 art. 406 din 17.03.2018

* * *

În temeiul prevederilor art.7 alin.(2) lit.d), art.98 din Legea nr.108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale şi în conformitate cu Metodologia de calculare şi aplicare a tarifelor şi preţurilor reglementate la gazele naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.678 din 22.08.2014, precum şi în scopul asigurării securităţii energetice a statului, având drept principiu alimentarea fiabilă a consumatorilor cu gaze naturale şi întru ajustarea tarifelor şi preţurilor la costurile reale, strict necesare pentru procurarea, transportarea, distribuţia şi furnizarea gazelor naturale, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se aprobă tarifele şi preţurile reglementate la gazele naturale pentru anul 2018, conform anexei.
  2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.19/2016 din 26 ianuarie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.20-24/100 din 29.01.2016).

Tudor COPACI, director general
Sergiu CIOBANU, director
Octavian LUNGU, director
Iurie ONICA, director
Ghenadie PÂRŢU, director

Nr.88/2018. Chişinău, 16 martie 2018.

Anexă
la Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE
nr.88/2018 din 16 martie 2018

Tarifele şi preţurile reglementate la gazele naturale

Denumirea

Tarif/preț
fără TVA,
(lei/1000m3)
1. Tariful pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L. “Moldovatransgaz” 32,32
2. Tarifele pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, prestat de operatorii sistemelor de distribuţie afiliaţi S.A. “Moldovagaz”, prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale de*:
  – înaltă presiune 196,24
  – medie presiune 513,97
  – joasă presiune 2124,45
3. Preţurile la gazele naturale furnizate de S.A. “Moldovagaz” din reţelele de distribuţie, întreprinderilor care nu intră în sistemul S.A. “Moldovagaz” pentru furnizarea lor ulterioară consumatorilor finali şi ale căror reţele de distribuţie sunt:
  – conectate la reţelele de înaltă presiune 3468
  – conectate la reţelele de medie presiune 3786
4. Preţurile la gazele naturale furnizate de furnizorul de gaze naturale la preţuri reglementate S.A. “Moldovagaz” în punctele**:
  – de intrare în reţelele de transport al gazelor naturale 2972
  – de ieşire din reţelele de transport al gazelor naturale 3199
  – de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de înaltă presiune 4195
  – de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de medie presiune 4501
  – de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de joasă presiune 4895
5. Preţurile la gazele naturale furnizate de S.A. “Moldovagaz” centralelor electrice de termoficare şi altor titulari de licenţe din sectorul termoenergetic pentru utilizare în activitatea reglementată 4018
6. Preţurile la gazele naturale furnizate de S.A. “Moldovagaz” consumatorilor casnici pentru volumul lunar de până la 30m3 (inclusiv) pentru un apartament (casă)*** 4705
7. Preţurile la gazele naturale furnizate de S.A. “Moldovagaz” consumatorilor casnici pentru volumul ce depăşeşte 30 m3 lunar pentru un apartament (casă) 4895

* Conform normativului NCM G. 05.01–2014, reţelele de distribuţie a gazelor naturale după presiune se clasifică în modul următor:

  • presiune înaltă de categoria I şi II – peste 0,3 МРа până la 1,2 МРа inclusiv;
  • presiune medie – peste 0,005 МРа până la 0,3 МРа inclusiv;
  • presiune joasă – până la 0,005 МРа inclusiv.

** Se aplică pentru consumatorii finali, inclusiv centralele termice pentru producerea şi aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor prin sisteme de alimentare locale, staţiile de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate.

*** Volumul de gaze naturale neutilizat în luna respectivă de facturare nu se transferă în perioadele ulterioare.

Notă:

  1. Tarifele pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale sunt medii şi pot fi diferenţiate pentru operatorii sistemelor de distribuţie afiliaţi prin decizia S.A. “Moldovagaz”.
  2. Preţurile la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii şi pentru întreprinderile care nu intră în sistemul S.A. “Moldovagaz”, cu excepţia cazurilor în care prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE pentru acestea se stabilesc alte tarife.