CONSUMATORII CASNICI

Consumator casnic – persoană fizică care procură gaze naturale pentru propriile necesităţi casnice, cu excepţia utilizării acestora în scopuri  comerciale, pentru desfăşurarea  activităţii de întreprinzător sau profesionale

Raporturile juridice dintre furnizor, operatorul de sistem și consumatorul final sunt reglementate de Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE NR.113/2019 din 19.04.2019, Hotărîrea privind tarifele şi preţurile reglementate la gazele natural nr. 88/2018  din  16.03.2018 și alte acte normative.

Încheierea contractelor privind furnizarea gazelor naturale

Furnizarea gazelor naturale către consumatorii din mun. Chișinău se efectuează în baza unui contract de furnizare a gazelor naturale încheiat între furnizor și consumatorul final, în conformitate cu art.87 pct.1 din ”Legea cu privire la gazele naturale” nr.108 din 27.05.2016 și pct.5 din ”Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale”, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. nr.113/2019 din 19 aprilie 2019.

Pentru a încheia contractul de furnizare a gazelor naturale, solicitantul, potenţial consumator casnic este obligat să prezinte la sediul furnizorului (str. A. Pușkin 64, Centrul relații cu consumatorii) următoarele acte:

1) cerere către Furnizor, privind încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale — model cerere;

2) copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;

3) copia buletinului de identitate;

4) copia procesului-verbal de recepţie în exploatare a instalaţiei de gaze naturale (după caz).

În conformitate cu prevederile “Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale”, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. nr.113/2019 din 19 aprilie 2019, drept bază pentru emiterea facturii servesc tarifele reglementate în vigoare pe parcursul perioadei de facturare şi  indicaţiile echipamentului de măsurare gaze, citite lunar de către personalul operatorului de sistem –SRL ”Chișinău-gaz” sau transmise de către consumatorul final (prin factura de plată în momentul achitării, prin accesarea paginii web a www.chisinaugaz.md –colectarea indicilor sau la nr.1304, Call Centru). În lipsa indicațiilor EMG factura de plată nu se emite.

Plata gazelor naturale consumate se efectuează în baza facturii emise lunar de către furnizor și expediate/înmânate consumatorului final prin poștă sau prin alte metode, conform tarifelor în vigoare.

Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 88/2018  din  16.03.2018 tarifele şi preţurile reglementate la gazele naturale pentru anul 2018:

  • volumul lunar de pînă la 30 m.c.– 4705 lei pentru 1000 m.c. (fără TVA 8%);
  • volumul lunar depășește 30 m.c.- 4895 lei pentru 1000 m.c. (fără TVA 8%).

Termenele și modalități de achitare a facturilor.

Plățile pentru gazele naturale se vor recepționa zilnic, conform sumei reflectate în factura curentă, valabilă pînă la emiterea următoarei facturi prin următoarele modalități:

  • filialele Î.S.”Poşta Moldovei”;
  • filialele băncilor Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Mobiasbanca, EuroCreditBank) sau
  • prin internet, accesând paginile web ale băncilor menționate,
  • prin terminalele de plată RunPay, Paynet și Qiwi.

În cazul în care factura nu a fost achitată în termenii stabiliți, este necesară solicitarea în Centrul relații cu consumatorii (str.A.Pușkin 64) a copiei facturii, aplicarea ștampilei și ulteriora achitare a facturii la filialele  Î.S.”Poşta Moldovei”  sau a băncilor comerciale nominalizate.

Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul de sistem va deconecta de la reţeaua de gaze naturale, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, instalaţiile de gaze naturale ce aparţin consumatorului casnic în următoarele cazuri:

1) neachitarea de către consumatorul casnic a facturii pentru gazele naturale utilizate la locul de consum în decurs de 10 zile calendaristice din data limită de achitare, indicată în factura de plată prezentată consumatorului casnic;

2) refuzul consumatorului casnic de a încheia un nou contract de furnizare a gazelor naturale ca consumator noncasnic la schimbarea destinaţiei spaţiului locativ în termen de 15 zile calendaristice;

3) în caz de utilizare parţială a spaţiului locativ în alte scopuri decât cele casnice, fără instalarea echipamentului de măsurare, pentru măsurarea separată a cantităţii de gaze naturale, consumate în partea respectivă a imobilului;

4) expirarea termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, iar consumatorul casnic nu solicită prelungirea acestuia;

5) refuzul consumatorului casnic de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu furnizorul de ultimă opţiune după preluarea consumatorilor finali de către acesta, în condiţiile prezentului Regulament;

6) refuzul consumatorului casnic de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor după expirarea termenului furnizării de ultimă opţiune cu o notificare prealabilă a consumatorului casnic cu 15 zile calendaristice;

7) la solicitarea consumatorului casnic.

În situaţiile prevăzute la pct.1). furnizorul informează consumatorul casnic prin intermediul facturii de plată a gazelor naturale, cu privire la posibilele consecinţe în cazul neachitării în termen a facturii:

  • în cazul neachitării consumului curent, în decurs de 10 zile calendaristice de la data-limită de achitare indicată în ordin, în conformitate cu legislația, furnizorul va solicita deconectarea de la rețeaua de gaze naturale a instalațiilor de gaze natural;
  • în cazul deconectării instalațiilor de gaze naturale de la rețeaua de gaze naturale, se suspendă contractul de furnizare a gazelor naturale pentru acest loc de consum, din ziua deconectării. Dacă pe parcursul a 30 zile calendaristice nu s-au înlăturat motivele deconectării, contractul de furnizare se va rezilia în mod unilateral.

Operatorul de sistem este în drept să deconecteze de la rețeaua de gaze naturale instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final în următoarele cazuri:
1) refuzul nemotivat al consumatorului final de a acorda accesul personalului operatorului de sistem la locul de consum, pentru controlul şi citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, montarea /demontarea echipamentului de măsurare în scopul verificării metrologice periodice, expertizei metrologice, efectuării expertizei extrajudiciare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparația instalațiilor de gaze naturale, ce aparțin operatorului de sistem, şi sunt amplasate pe proprietatea consumatorului final.

2) neîndeplinirea de către consumatorul noncasnic, în termen de 30 zile calendaristice, a prescripției argumentate, înaintate acestuia de operatorul de sistem în formă scrisă, cu privire la modificarea echipamentului de măsurare ce nu corespunde condițiilor de consum;
3) expirarea termenului buletinului de verificare metrologică a echipamentului de măsurare şi neîndeplinirea de către consumatorul noncasnic a obligației de a supune echipamentul de măsurare verificării metrologice periodice;
4) modificarea neautorizată de către consumatorul final a setărilor echipamentului de măsurare, a instalațiilor de reglare-măsurare a gazelor naturale;
5) încălcarea de către consumatorul final a prevederilor Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, ceea ce conduce la reducerea siguranței livrării gazelor naturale;
6) utilizarea de către consumatorul final a aparatelor de utilizare într-un mod ce afectează instalațiile operatorului de sistem sau calitatea livrării gazelor naturale altor consumatori finali, fapt confirmat documentar;
7) consumul fără evidență a gazelor naturale pe o perioadă de timp ce depășește o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului final;
8) la solicitarea furnizorului, în cazurile prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale și Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale.

Consumatorul final este în drept să solicite furnizorului (str. A.Pușkin 64, Centrul relații cu consumatorii) reconectarea instalaţiilor de gaze naturale la reţeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalaţiilor de gaze naturale ale acestuia, Furnizorul solicită operatorului de sistem, iar ultimul este obligat să reconecteze la reţeaua de gaze naturale instalaţiile de gaze naturale ce aparţin consumatorului final în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării operatorului de sistem a tarifului pentru reconectare.

Tarifele pentru deconectarea/reconectarea instalaţiilor de gaze naturale ce aparţin consumatorului final, se calculează conform Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale aprobate prin Hotărîrea ANRE nr.271/2018 din 28 septembrie 2018.