Programul de conformitate

Programul de conformitate 2021

PROGRAM  DE CONFORMITATE

pentru excluderea comportamentului discriminatoriu și realizarea

obiectivului de independentă a operatorulul  sistemului de  distribuție 

 a gazelor naturale SRL „Ialoveni Gaz”

CUPRINS

I.       Introducere.

1.1         Scopul Programului de conformitate.

1.2         Cadrul juridic al Programului de conformitate.

II.    Informații generale, care sunt destinate prezentării companiei și activităților principale ale acesteia.

III.  Condițiile care trebuie respectate de SRL „Ialoveni Gaz” pentru a se conforma cerințelor de independență și excluderea discriminării. 

IV.  Obligațiile specifice ale angajaților și persoanelor cu funcție de conducere din cadrul SRL „Ialoveni Gaz” pentru a îndeplini obiectivul de nediscriminare.

4.1         Comportarea personalului operatorului sistemului de distribuție în relația cu utilizatorii/ potențialii utilizatori de sistem.

4.2      Reguli pentru accesarea și tratarea informațiilor.

V.         Realizarea Programului de conformitate.

5.1         Analiza domeniilor de risc.

5.2         Planul de măsuri pentru implementare a Programului de conformitate.

VI.      Monitorizarea implementării programului de conformitate.

6.1         Raportarea.

6.2         Sancțiuni pentru nerespectare.

6.3         Obligativitate și valabilitate.

I.          Introducere

Programul de conformitate reglementează normele necesare conformării cu cerințele separării legale și funcționale ale operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016 (în continuare – Legea) și Regulamentul privind modul de monitorizare a programelor de conformitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 482/2017 din 13 decembrie 2017 şi conține măsurile necesare de a fi realizate pentru a fi asigurat principiul nediscriminării în ce privește accesul terților la sistemul de distribuție al gazelor naturale  precum și respectarea confidențialității informației. 

1.1 Scopul Programului de conformitate

Programul de conformitate are ca scop stabilirea măsurilor ce duc la eliminarea discriminării în relațiile cu participanții la piața de gaze naturale, prin trasarea unor principii cadru de lucru, stabilirea clară a obligațiilor angajaților SRL „Ialoveni Gaz”, neadmiterea interferențe în activitățile interne Operatorului sistemului de distribuţie al intreprinderii integrate pe verticala,  inclusiv a obligațiilor privind raportarea și monitorizarea îndeplinirii programului de conformitate.

1.2 Cadrul juridic al Programului de conformitate

Potrivit art. 45 alin. (1) din Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016, pentru a asigura independența, SRLIaloveni Gazîn calitate de operator al sistemului de distribuție (în continuare OSD) este obligat să elaboreze și să implementeze un Program de conformitate care să conțină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea de comportament și de practici discriminatorii, precum și pentru a asigura monitorizarea corespunzătoare a respectării acestui program.

Monitorizarea respectării de către OSD a programului de conformitate se asigură de către un agent de conformitate, care nu suplinește funcțiile Agenției privind monitorizarea, stabilite de Legea nr. 108 din 27.05.2016.

II.   Informații generale, care sunt destinate prezentării companiei și activităților principale ale acesteia

SRL „Ialoveni Gaz” în calitate de operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale realizează activitatea de distribuție gazelor naturale în baza licenței nr. AA064735 valabilă până la 17 noiembrie 2024 asigurând accesul la rețelele de distribuție și la serviciile sale de bună calitate, nediscriminatoriu pentru toți participanții la piața gazelor naturale.

III.   Condițiile care trebuie respectate de OSD pentru a se conforma cerințelor de independență și excluderea discriminării

3.1     Pentru a asigura independența OSD, în conformitate cu Legea, în activitatea sa, SRL „Ialoveni Gaz” trebuie să se conducă de următoarele principii:

principiul legalității – acționarea  în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

principiul tratamentului nediscriminatoriu – asigurarea unui comportament și a unor servicii de distribuție identice pentru toți utilizatorii de sistem aflați în aceeași situație și nefavorizarea unui participant în detrimentul altuia în relațiile de pe piață;

principiul transparenței – oferirea de informații suficiente utilizatorilor sau potențialilor utilizatori  de sistem pentru acces eficient la sistemul de distribuție;

principiul responsabilității – asumarea răspunderii față de rezultatele acțiunilor întreprinse;

principiul confidențialității – protejarea și nedivulgarea informațiilor cărora legislația sau părțile le-au atribuit un caracter confidențial.

3.2     Pentru a asigura independența în sensul Legii nr. 108/2016, SRL „Ialoveni Gaz” este obligată să implementeze și să respecte următoarele condiții minime:

a) persoanele cu funcții de conducere din cadrul SRL „Ialoveni Gaz” să nu facă parte din structurile întreprinderii de gaze naturale integrate care este responsabilă, direct sau indirect, de îndeplinirea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare a gazelor naturale;

b) să fie întreprinse măsurile corespunzătoare pentru a se asigura faptul că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul SRL „Ialoveni Gaz” sunt luate în considerare astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea de a acționa independent;

c) să dispună de suficiente drepturi pentru a lua decizii, independent de întreprinderea de gaze naturale integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale. Pentru a îndeplini aceste funcții, operatorul sistemului de distribuție trebuie să dispună de resurse necesare, inclusiv de resurse umane, tehnice, fizice și financiare;

d) să asigure accesul nediscriminatoriu la rețelele de gaze naturale pentru toți solicitanții, furnizorii și/sau consumatorii;

e) să asigure transparența și nediscriminarea la furnizarea informațiilor tehnice și comerciale utilizatorilor sistemelor de transport și de distribuție a gazelor naturale.

 SRL „Ialoveni Gaz” trebuie să dispună de toate resursele financiare, tehnice, fizice și umane necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și a obligațiilor care îi revin în legătură cu desfășurarea activității de distribuție al gazelor naturale.

3.3 Persoanele cu funcții de conducere din cadrul SRL „Ialoveni Gaz” nu au dreptul să execute instrucțiuni de la întreprindere integrată pe verticală cu privire la activitatea zilnică, cu privire la deciziile aferente modernizării și dezvoltării rețelelor de distribuție al gazelor naturale, care nu depășesc limitele stabilite în planul financiar aprobat sau în orice alt document echivalent.

3.4 Persoanele cu funcții de conducere și/sau membrii organelor de administrare, precum și angajații OSD nu pot deține nici o funcție sau nu pot avea nici o responsabilitate profesională, nu pot avea nici un interes sau nu pot fi în relații de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală, cu vreo întreprindere a acesteia, cu acționarii majoritari sau cu fondatorii acesteia.

3.5 Este interzis SRL „Ialoveni Gaz” să obțină avantaje din faptul că face parte dintr-o întreprindere de gaze naturale integrată pe verticală pentru a denatura concurența pe piața gazelor naturale. În special, la desfășurarea activităților sale de comunicare și de publicitate, SRL „Ialoveni Gaz” fiind parte dintr-o întreprindere de gaze naturale integrată pe verticală nu este în drept să creeze confuzie cu privire la identitatea separată a furnizorului din cadrul întreprinderii de gaze naturale integrată pe verticală. 

3.6 Este interzis SRL „Ialoveni Gaz” să facă abuz de informația obținută de la terți în legătură cu acordarea accesului la rețelele de distribuție al gazelor naturale în situația în care procurarea sau vânzarea gazelor naturale se efectuează prin intermediul întreprinderilor înrudite.

3.7 SRL „Ialoveni Gaz” trebuie să ia măsuri continue pentru a fi asigurat principiul nediscriminării în ce privește accesul terților la sistemul de distribuție al gazelor și respectarea confidențialității informației.

IV.         Obligațiile specifice ale angajaților și persoanelor cu funcție de conducere din cadrul SRL „Ialoveni Gaz” pentru a îndeplini obiectivul de nediscriminare.

4.1Comportamentul personalului operatorului sistemului de distribuție în relația cu utilizatorii/ potențialii utilizatori de sistem

Operatorul sistemului de distribuție asigură relațiile dintre angajați și utilizatorii/ potențiali utilizatori de sistem prin rețeaua de ghișeuri amplasate la sediile întreprinderii, prin rețeaua de telecomunicații, email-uri și alte servicii publice de comunicație.

În relația cu utilizatorii sau unele categorii de utilizatori de sistem, angajații SRL „Ialoveni Gaz” vor arăta clar că reprezintă exclusiv SRL „Ialoveni Gaz” evitând discriminarea, în special în favoarea întreprinderilor înrudite.

Personalul  nu va face utilizatorilor de sistem recomandări privind eventualii furnizori de gaze naturale, dar îi va îndruma să acceseze sursele generale de informare.

Pe parcursul activității lor, angajații trebuie să aibă o conduită adecvată în cazul unui potențial conflict de interese, evitând acele situații în care părțile implicate în tranzacție se află  în conflict de interese.

4.2         Reguli pentru accesarea și tratarea informațiilor

Programul conține norme ce urmează a fi respectate de către personalul  și persoanele cu funcții de conducere din cadrul SRL „Ialoveni Gaz” în scopul abordării nediscriminatorii, inclusiv obligația de a păstra confidențialitatea informației.

Din punctul de vedere al separării și modului de lucru cu informațiile sunt stabilite două categorii de bază de informații cu care operează operatorului sistemului de distribuție: informații cu accesibilitate limitată și informații publice. În același timp, sunt stabilite reguli specifice pentru accesarea acestor două tipuri de informații de către participanții la piața gazelor naturale printr-o modalitate avantajoasă.

1)        Informații cu accesibilitate limitată

Informațiile cu accesibilitate limitată sunt informațiile obținute pe baza relațiilor contractuale. Aceste informații s-au format și se formează pe parcursul desfășurării activității SRL „Ialoveni Gaz” și a căror acordare doar unor participanți la piața gazelor naturale ar însemna pentru acești participanți un avantaj concurențial.

La informațiile cu accesibilitate limitată au acces conducerea SRL „Ialoveni Gaz” și personalul, care pe baza contractului au nevoie indispensabilă de  informații pentru îndeplinirea funcțiilor sale. Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate, accesibile doar SRL „Ialoveni Gaz” și care pot fi accesate de către terți numai pe baza contractului sau a altui act legal.

Informațiile sunt predate doar printr-o modalitate definită, prin intermediul sistemelor informaționale asigurate sau prin alte mijloace protejate specificate de partea care este împuternicită să recepționeze informația.

Toți angajații SRL „Ialoveni Gaz” trebuie să protejeze aceste informații în conformitate cu condițiile contractuale privind confidențialitatea, să permită accesul la ele doar persoanei căreia îi este desemnată informația, prin modalitatea definită și să împiedice accesul la ele a oricărei persoane neautorizate.

2)        Informații oficiale

La informațiile publice au acces asigurat toți participanții la piața gazelor naturale. Publicarea acestei categorii de informații este asigurată în special prin amplasarea lor pe pagina web oficială a SRL „Ialoveni Gaz”.

În categoria informațiilor publice se încadrează și informațiile pe care  operatorul sistemului de distribuție este obligat să le acorde la solicitarea utilizatorilor sau potențialilor utilizatori de sistem, în conformitate cu legislația în vigoare.

Informațiile oferite trebuie să fie complete, transparente și corecte astfel încât utilizatorii de sistem să aibă un acces eficient la rețelele de distribuție a gazelor naturale.

V.      Realizarea Programului de conformitate

5.1  Analiza domeniilor de risc.

Analiza domeniilor de risc ale comportamentului și practicilor discriminatorii va fi efectuată continuu și vor fi definite măsuri concrete pentru contracararea riscurilor identificate, inclusiv termenul de realizare a lor.

5.2 Însușirea Programului de conformitate.

Programul de conformitate este adus la cunoștința, sub semnătură, tuturor angajaților SRL „Ialoveni Gaz” de către organele de conducere ale acestuia.

Personalul SRL „Ialoveni Gaz” va fi instruit cu privire la respectarea prevederilor Programului de conformitate în scopul excluderii comportamentului discriminatoriu, stabilirii regulilor pentru accesarea informațiilor.

Directorul SRL „Ialoveni Gaz” va semna un acord adițional la contractele individuale de muncă cu personalul în care vor fi reflectate aspectele de respectare a confidențialității.

Listă de motive pentru care pot fi aplicate sancțiuni contra personalului care nu și-a onorat angajamentele de respectare a Programului de conformitate  va fi indicată în Regulamentul de ordine internă al companiei.

5.3 Planul de măsuri pentru implementare a Programului de conformitate

Măsurile pentru excluderea de comportament și practici discriminatorii ale SRL „Ialoveni Gaz” în relația cu ceilalți participanți la piața gazelor naturale precum și termenii efectivi de realizare a acestora vor fi prevăzute de Planul de măsuri pentru punerea în aplicare a Programului de conformitatecare constituie Anexă la Programul de Conformitate și parte componentă a acestuia.

 VI.    Monitorizarea implementării programului de conformitate

 6.1 Raportarea

Agentul de conformitate

  • monitorizează în mod constant punerea în aplicare de către operator și angajații acestuia a măsurilor și obligațiilor din programul de conformitate, respectarea regulamentelor și procedurilor interne, cu privire la excluderea practicilor discriminatorii și realizarea obiectivului de independentă.
  • identifică zonele de risc din activitatea operatorului, care pot determina nerespectarea programului de conformitate;
  • este obligat să elaboreze și să prezinte anual, în termen de până la 31 martie Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE) Raportul anual privind măsurile întreprinse de către OSD în legătură cu îndeplinirea Programului de conformitate. Raportul anual respectiv se va publica pe pagina web oficială a OSD.
  • raportează persoanelor cu funcții de conducere ale SRL, referitor la respectarea programului de conformitate și la punerea în aplicare a acestuia, formulează recomandări în acest sens;
  • raportează Agenției cu privire la orice relații comerciale sau financiare dintre OSD și întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală.
  • orice încălcare gravă în legătură cu punerea în aplicare a programului de conformitate se notifică la Agenție de către agentul de conformitate, în termen de 7 zile calendaristice din ziua în care s-a aflat despre încălcarea respectivă;

Reclamațiile privind încălcarea prevederilor Programului de conformitate sunt primite la sediul central al OSD, unde se va tine evidența și verificarea reclamațiilor și sugestiilor primite referitor la îndeplinirea obligațiilor operatorului sistemului de distribuție.

La apariția unor modificări ale legislației sau în structura întreprinderii care au o acțiune asupra conținutului Programului de conformitate, SRL „Ialoveni Gaz” va revizui programul dat și-l va prezenta Agenției pentru aprobare.

 6.2 Sancțiuni pentru încălcarea prevederilor Programului de conformitate

Nerespectarea de către salariați și persoanelor cu funcții de răspundere a obligațiilor ce revin conform Programului de conformitate reprezintă o încălcare și poate atrage după sine aplicarea de sancțiuni de către OSD conform prevederilor Regulamentului de ordine internă elaborat SRL „Ialoveni Gaz”.

 Regulamentul de ordine internă al OSD trebuie să conțină un capitol separat care va prevedea o listă de motive și sancțiuni pentru care încălcarea prevederilor programului de conformitate.

6.3  Obligativitate și valabilitate

Prezentul Program de conformitate se aplică tuturor persoanelor cu funcții de conducere și angajaților din cadrul SRL „Ialoveni Gaz” indiferent de încadrarea lor organizatorică.  

În cazurile când SRL „Ialoveni Gaz” realizează colaborări persoane terțe, măsurile pentru excluderea comportamentului și practicilor discriminatorii a SRL „Ialoveni Gaz” și regulile pentru accesarea informațiilor privind exploatarea rețelelor de distribuție sunt asigurate prin prevederi contractuale cu privire la confidențialitate.

Acest Program de conformitate este valabil din data aprobării de către Agenție.

***

Anexă

Plan  de măsuri pentru implementare a Programului de conformitate

 Exigențele Legii nr. 108/2016 si Regulament privind modul de monitorizare a programelor de conformitate Aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.482/2017 din 13.12.2017MăsuriTermeneResponsabil
1Operatorul sistemului de distribuire este obligat să aibă un program de conformitate și un plan de măsuri pentru implementare a programului și este obligat să ia măsuri cu privire la obligația personalului de al implementa – Elaborarea programului de conformitate și Planului de măsuri pentru implementarea a programului de conformitate – aprobarea unui plan de măsuri pentru punerea în aplicare a programului de conformitate, care stabilește responsabilitățile și termenele pentru punerea în aplicare a măsurilor – publicare pe pagina oficiala OSD Programei de conformitate și Planului de măsuri pentru îndeplinirea eiPână la 01 martie 2021Director / / Director Adjunct / / Inginer-șef     – departamentul IT  
2Numirea unei persoane fizice sau juridice în calitate de Agent de conformitate care va monitoriza respectarea programului de conformitate al OSDpersoană desemnată să-și exercite controlul asupra programului de conformitate al OSD în conformitate cu cerințele prevăzute în Legea nr.108 din 27.05.2016 „cu privire la gazele naturale” şi Regulamentul privind modul de monitorizare a programelor de conformitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.482/2017 din 13 decembrie 2017Până la 15 martie 2021Director
 3Întocmirea rapoartelor pentru ANRE privind punerea în aplicare  a măsurilor prevăzute de Programul de conformitate al OSD– elaborarea şi prezentarea unui Raport privind punerea în aplicare  a măsurilor prevăzute de Programul de conformitate al OSDPână la 01 martie 2021Persoana responsabila pentru executarea programului de conformitate
4Operatorul sistemului de distribuție trebuie să fie independent, cel puțin din punct de vedere funcțional, decizional și al formei juridice de organizare, fată de alte activități care nu au legătură cu distribuția gazelor naturale.–      SRL „Ialoveni Gaz” este separată legal față de întreprinderea integrată pe verticală SA „Moldovagaz”, fiind organizată ca entitate juridică separată .  PermanentDirector  / Jurist  
 5        Persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție să nu facă parte din structurile întreprinderii de gaze naturale integrate si nu poate sa ocupe posturi prin cumul in structurile întreprinderii de gaze naturale integrate care răspund, direct sau indirect, de îndeplinirea cotidiană a activităților de producere, de distribuție și/sau de furnizare a gazelor naturale.–  Semnarea unei Declarații  pe propria răspundere angajații noi personalului de conducere (directori adjuncți, șefi de departamente) cu privire la neparticiparea în structurile întreprinderii de gaze naturale integrate care răspunde, direct sau indirect, de îndeplinirea cotidiană a activităților de producere, de distribuție și/sau de furnizare a gazelor naturalePermanent           Director SRL          
 6      Să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție sânt luate în considerare astfel încât să se asigure faptul că acestea au posibilitatea de a acționa independent     Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SRL „Ialoveni Gaz” (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul companiei.      Nu sunt admise condiționări legate de alte activități decât cea de distribuție a gazelor naturale.      Se garantează că dezvoltarea profesională a persoanelor de conducere din cadrul OSD se desfășoară într-o manieră să asigure independența de acțiune a acestuia.PermanentDirector
 7     Operatorul sistemului de distribuție trebuie să dispună de suficiente drepturi de luare a deciziilor, independent de întreprinderea de gaze naturale integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de distribuție al gazelor naturale;        OSD va fi dotat cu resurse financiare, tehnice, fizice și umane adecvate pentru îndeplinirea activității sale.    Asigurarea de suficiente competente decizionale în ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei.      OSD are dreptul de a respinge orice imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene.      Influența companiei mamă se limitează la aprobarea planului financiar anual al OSD sau orice alt document echivalent, precum și la stabilirea plafonului maxim de îndatorare a OSD întreprinderii dependente.      Decizia cu privire la volumul și data de realizare a investițiilor necesare este exclusiv sarcina OSD pe baza analizei economice efectuate și prevederilor legale specifice.PermanentDirector   
 8Utilizarea informațiilor–       Disponibilitate unei instrucțiuni cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul SRL „­­­­­­­­­­­­­ Ialoveni Gaz” –       Contractele individuale de muncă cu toți angajații SRL „Ialoveni Gaz” vor fi revizuite în sensul includerii unui acord adițional în care vor fi reflectate aspectele de respectare a confidențialității. –       Confidențialitatea informațiilor accesată de prestatorii de servicii externi se asigură prin includerea în contractele încheiate cu aceștia a unor clauze de confidențialitate. –       Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate, accesibile doar SRL „Ialoveni Gaz” și care pot fi accesate de către terți numai pe baza contractului sau a altui act legal. –       Aplicarea normelor prevăzute la pct. 4.2 din Programul de Conformitate.Permanent  Permanent    Permanent Permanent   PermanentȘef serviciu personal, Jurist. Șef serviciu personal, Directorii de filiale, Jurist.   Director adjunct, Inginer-șef, contabil șef, Jurist. Contabil șef, Șef serviciu personal. Contabil șef, Șef serviciu personal.
 9Nediscriminarea–            Includerea în fișa postului angajatului SRL „Ialoveni Gaz” obligația de a desfășura în mod nediscriminatoriu sarcinile ce îi revin și excluderea discriminării între utilizatorii de sistem sau categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite. – informarea Agentului de conformitate si transmiterea către acesta a materialelor aferente fiecărui refuz de acces la rețeaPermanentȘef serviciu personal, Directorii de filiale, Jurist.   Persoana responsabila
 10Însușirea Programului de conformitate.     Instruirea periodică a personalului  în materie de conformitate, în special a noilor angajați      Informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și îndeplinirea acestora.Permanent Permanent  Director adjunct, Inginer-șef.
 11Monitorizarea Programului de conformitate–            Angajații OSD au obligația de a acorda asistenta agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce le revin. –            Angajații vor furniza în mod complet informațiile solicitate de Agentul de conformitate și vor permite consultarea dosarelor, documentelor și fișierelor pe care le administrează.Permanent Permanent  Directorii de filiale,   Directorii de filiale.